Fondemission

Vad betyder och vad är fondemission?

 

Vad betyder och vad är fondemission?

 

Fondemission är ett begrepp som innebär att ett aktiebolag utökar sitt aktiekapital utan att egentligen göra några reella förändringar. En anledning kan vara att man har en tillgång t ex en fastighet som är alldeles för lågt värderad i balansräkningen. Fastigheten kan vara inköpt för många år sedan och under åren har man successivt skrivit av den. Det bokförda värdet kan vida understiga dagens marknadsvärde. Bolaget kan då besluta om att höja fastighetens värde i balansräkningen och med motsvarande belopp höja aktiekapitalet. Emissionen innebär i sig inte någon förändring i ägarskapet.

 

Man genomför en fondemission eftersom man i klartext för t ex kunder, kreditgivare och andra intressenter vill visa dolda värden i bolaget. Man kan också vilja föra över s.k. fritt eget kapital, som man kan dela ut till aktieägarna, till bundet eget kapital i form av aktiekapital, som man svårligen kan dela ut till aktieägarna.

 

Anledning till en fondemission

 

I det fall bolaget är börsnoterat så kan en anledning till en fondemission vara att man vill sänka kursen på aktien och därmed göra den mer attraktiv på marknaden. Eftersom de gamla aktieägarna fortfarande äger samma andel av företaget som tidigare så minskar inte aktieinnehavets värde eftersom de gamla aktieägarna får flera aktier i bolaget. På förhand kan man räkna ut hur mycket kursen kommer att sjunka men ofta sjunker inte kursen så mycket som beräkningen visar beroende på att marknaden kan bli uppmärksam på dolda värden i bolaget. Vi tar ett exempel.

 

Vi utgår ifrån att vi har ett bolag som har en fastighet som är bokförd till 50 milj och ett aktiekapital som uppgår till 100 milj kr motsvarande 100 000 aktier à nominellt 1 000 kr. Antag att man har värderat fastigheten och konstaterat att den är värd 100 milj kr. Bolaget bestämmer sig då för att höja det bokförda värdet med 50 milj till 100 milj kr vilket möjliggör att man kan höja aktiekapitalet med samma belopp dvs. med 50 milj till 150 milj kr.

 

Man genomför en fondemission av aktier vilket innebär att varje aktieägare får en ny aktie för två gamla aktier. Fondemissionen är då 1:2 vilket innebär att två gamla aktier ger en ny aktie om nominellt 1 000 kr per aktie. När emissionen har blivit genomförd är fastigheten bokförd till 100 milj kr och aktiekapitalet till 150 milj kr.

 

Positivt av marknaden

 

I ovanstående exempel äger de enskilda aktieägarna lika stor andel i bolaget som tidigare och rent teoretiskt är aktieinnehavet lika mycket värt före som efter fondemissionen. Dock kan dolda värden på detta sätt komma i dagen och då stiger kursen på aktien och aktieinnehavet är mer värt efter fondemissionen. Detta är anledningen till att fondemissioner ofta tas emot positivt av marknaden.

 

Man kan också genomföra en fondemission i samband med uppvärdering av andra tillgångar än fastigheter. Det kan handla om uppvärdering av t ex dotterbolag, maskiner eller immateriella tillgångar i form av patent.

 

Det är inte ovanligt att bolag genomför kombinerade fond-, ny- och/eller nyemissioner och då blir det betydligt mer komplicerat. Man kan också genomföra en fondemission samtidigt som man genomför en s.k. split av aktien.

Det verkar som att vi inte kan hitta det du letar efter. Prova att göra en sökning.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.