M2

M2 avser en definition av ett lands penningmängd och omfattar mängden sedlar, inlåning med kort uppsägning i finansinstitut samt inlåning med uppsägningsvillkor i finansinstitut. M1 är en snävare och M3 en vidare definition.