academedia analys

AcadeMedia – Analys av en friskola

Vi tycker inte att det är läge för att investera i aktier just nu. I veckan som gått har börserna varit ganska nervösa och vi är rädda för att vi har en större korrigering framför oss. Det har vi trott länge men ju längre den dröjer ju mer sannolik blir den nog. Däremot kan vi förbereda oss på vad vi ska köpa efter nedgången. AcadeMedia tror vi är ett bra alternativ.

Omsättningen uppgick verksamhetsåret 2020/21 till drygt 13 miljarder kr fördelat på förskola (29 % ), grundskola (24 % ), gymnasium (33 % ) och vuxenutbildning (14 %). AcadeMedias EBIT-marginal var bäst för vuxenutbildning och sämst för förskola. Antalet anställda uppgick till

18 000 medarbetare, främst Sverige, men även i Norge och i växande grad i Tyskland. Totala antalet elever uppgick till 188 000. Omsättningen ökade 8,7 % jämfört med föregående år och rörelseresultatet EBIT, som uppgick till 1 169 milj kr, ökade med 20,1%.

Kvalitet och utveckling

AcadeMedia ökade sin omsättning under 2021 Q1 (juli-sept) med mer än 10 % jämfört med samma period året före. En tredjedel av ökningen avsåg ett förvärv. Under innevarande år kommer sannolikt den organiska ökningen vara särskilt utpräglad för vuxenutbildning.

AcadeMedia har höga ambitioner vad gäller kvalitet och utveckling. Mottot är ”… alla ska i mål”. Samtidigt är sannolikt ambitionerna höga både vad gäller organisk som förvärvad tillväxt. Målet är att ”AcadeMedia 2023 ska vara Europas ledande och mest inflytelserika utbildningsföretag”.  Vägen dit går sannolikt enbart via envist kvalitets- och utvecklingsarbete.

En av företagets största tillgångar är dess huvudägare Rune Andersson via Mellby Gård. Rune har ett grundmurat anseende efter ett långt och framgångsrikt yrkesliv som företagsledare och investerare.  Efter Mellby Gård kommer som ägare i storleksordning tre fondbolag; Nordea Fonder, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder. Mellby Gård äger 21,3 % av aktierna och de tre fondbolagen enligt ovan 23,1 % enligt årsredovisningen för 2020/21.

AcadeMedia tryggt och säkert

Marcus Strömberg, som är VD sedan 2005, ger ett gediget intryck. Styrelsen tycks också vara välmeriterad och leds av en erfaren industrialist. Både VD, styrelseordförande och flera andra i styrelsen har betydande aktieinnehav. Detta intryck tas dock ned av att tre styrelseledamöter helt saknar ägarintressen i det bolag man är styrelseledamot i.

Så långt känns AcadeMedia tryggt och säkert och skulle kunna vara en långsiktig placering med god årlig tillväxt. Därtill är bolaget sannolikt okänsligt för en konjunkturnedgång. Kanske är försäljningen dessutom kontracyklisk eftersom efterfrågan på vuxenutbildning sannolikt ökar i en lågkonjunktur. I dåliga tider kan ett sådant bolag vara attraktivt och börskursen stiga när den allmänna kursnivån sjunker.

Långsiktigt bedömer jag att AcadeMedia har goda tillväxtmöjligheter inom både vuxenutbildning, förskola och gymnasium. De påtagliga matchningsproblemen på arbetsmarknaden, som finns i de flesta västländer, utgör en stor möjlighet inom vuxenutbildning. Värderingsförskjutningar på kontinenten gör att behovet av förskolor växer. I Sverige ökar gymnasiekullarna under de närmaste åren.

AcadeMedias organiska tillväxt och värdering

En organisk tillväxt med 5-10 % per år framstår som rimlig. Känner vi huvudägaren rätt så kommer sannolikt ett flertal företagsförvärv i Sverige och utomlands. Finansiella muskler finns eftersom nettoskulden uppgår till 0,9 av EBITDA och målsättningen ligger på högst 3 (Affärsvärlden 21-08-31). Tänkbara förvärvskandidater är ofta lågt värderade vilket kan möjliggöra multipelarbitrage.

Värderingen visar dock på något annat. Dagens kurs är  53 och P/E-talet ligger på 9. Förklaringen ligger naturligtvis i debatten ”om vinster i välfärden” som har tagit ny fart under året och AcadeMedias kurs har nästan halverats sedan i våras. Det har sagts att svenska skattepengar inte ska gå till utländska riskkapitalbolag med ägare i skatteparadis. Ett dylikt påstående om AcadeMedia är inte sanningsenligt. Huvudägaren Mellby Gård är varken utländskt eller riskkapitalbolag  och finns ej heller i ett skatteparadis. Det är inte att överraska att Rune Andersson välkomnar en debatt i frågan (Affärsvärlden  2021 Nr 40). Viktigt blir då att klargöra hur man ska undvika segregering och betygsinflation.

AcadeMedia är således förknippat med en politisk risk som drar ner värderingen. Värderar man denna risk så finns det inte någon majoritet i riksdagen för att avskaffa friskolorna och sannolikt ej heller efter nästa val. Den tillträdande statsministern uttryckte ej heller något uttalat hot mot friskolor i sin regeringsförklaring. Hon sa bl a ”…skattepengar till skolan ska gå till skolan. Elevantagningen till skolan ska ske rättvist, med lika chanser och samma möjligheter”. Jag uppfattar inte detta som något hot mot AcadeMedia.

Affärsvärlden såg 21-08-31 en uppsida på 40 % och då stod kursen i 79 kr. Om Affärsvärlden står kvar vid sin bedömning så finns det en uppsida på mer än 100 % vid dagens kurs. Dock avvaktar vi med tanke på oro för börsfall.  

Observerar att denna krönika enbart innehåller reflektioner och inte några som helst rekommendationer beträffande köp eller försäljning av aktier.

21-12-05

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.