Hur gick det för våra favoriter och rookies 2023

Hur gick det för våra favoriter och rookies 2023?

Snart uppstår det köpläge på börsen. Vi tror att vi står inför en korrektion neråt och under tiden förbereder vi oss på vad vi ska köpa.

Under det dryga året som har gått så har vi tagit fram tio favoriter och fyra rookies. Se våra analyser på marketz.se/bolagsanalyser/. Under det kommande året räknar vi med att ta fram ytterligare sex rookies och våra läsare är välkomna med förslag. Därefter är vi om tillfälle ges beredda att slå till.

Det är alltid nyttigt att följa sina köpkandidater en tid och därför kommenterar vi nedan varje bolag. Efter bolagsnamnet anger vi kursen på årets sista börsdag, kursförändringen under 2023, bolagets börsvärde i miljarder kronor samt värderingen i form a PE-tal som i regel grundar sig på en prognos för det innevarande året. Siffrorna är hämtade från DI. Vi börjar med våra tio favoriter.

AcadeMedia                                 52 kr                 +15 %                   5 miljarder                               10 ggr

Friskolorna är ett getingebo. Osäkerheten har inte minskat med den nya regeringen som har ventilerat sitt missnöje med rådande förhållanden och som har tillsatt ett flertal utredningar. Branschen påverkas negativt av ett omfattande dåligt renommé. Dock är skolorna populära bland elever och föräldrar. Vi har tidigare uttalat att AcadeMedia borde vara bäst i klassen och visa att man inte bedriver betygsinflation och ej heller orättmätigt tillskansar sig för stor ersättning från det allmänna. Så länge man inte lyckas med den uppgiften så lär värderingen av bolaget förbli hopplöst låg.

Alfa Laval                                      404 kr               +34 %               167 miljarder                             25 ggr

En svensk klassiker, med säte i Lund, som sällan gör sina aktieägare besvikna. Företaget är med sina plattvärmeväxlar en given vinnare inom energiomställning. Under hösten har man också annonserat en satsning på utrustning för framställning av vätgas och på komponenter till bränsleceller. Det enda negativa vi kan hitta om bolaget är att deras skrubbrar, som renar gaserna från fartygs förbränning av tjockolja, inte är så miljövänliga. Det som skrubbrarna skiljer av släpper fartygen nämligen ut i havet (DI 211217).

CellaVision                                   212                     – 8 %                  5 miljarder                                   26 ggr

Det digitala mikroskopet från lundaföretaget CellaVision ger betydligt bättre analysresultat än traditionell mikroskopi och därtill en effektivare sjukvård. Företaget är helt dominerande inom sitt segment världen över. Många laboratorier har ännu inte uppgraderat sig till den nya tekniken och med hjälp av AI skapas många spännande möjligheter. CellaVision har gjort ett strategiskt förvärv som kompletterar erbjudandet och sannolikt kommer vi att få se flera liknande exempel. Produktionskapaciteten av så kallade reagenser i det nyförvärvade bolaget byggs ut och nya satsningar inom forskning och utveckling sker bland annat på analys av benmärgsprover. Det stör inte oss att börskursen har sjunkit eftersom bolaget därmed gått från en hög till en mer aptitlig värdering.

Essity                                             250 kr               -9 %                   176 miljarder                             17 ggr

Toalettpapper och blöjor är säkra kort i alla väder. Lönsamheten för Essity beror mycket på förmågan att höja priserna i högkonjunktur, behålla de högre priserna i lågkonjunktur och pressa kostnaderna för pappersmassa och energi i lågkonjunktur. Produktionseffektivitet är en annan framgångsfaktor. Bolaget har just sålt av sina intressen i Kina och ökat kassan med 19 miljarder kr.  Därmed har man skaffat sig förbättrade möjligheter att göra förvärv inom segment med högre lönsamhet exempelvis inkontinensprodukter för vuxna.

HMS Networks                           497 kr               +46 %               23 miljarder                                38 ggr

Bolaget är starkt exponerat för digitaliseringen inom tillverkningsindustrin. En värdering på 38 gånger vinsten är utmanande och lämnar inte något större utrymme för motgångar. Volatiliteten i aktien är betydande och illustreras av att kursen under sommaren var upp i över 540 för att falla till 363 under hösen och för att i samband med ett betydande förvärv stiga till dagens nivå på nästan 500. Det aktuella förvärvet avser ett större bolag inom industriell automation i USA. Med förvärvet kommer HMS i ett slag att öka sin omsättning med ca 50 %. Vi håller tummarna men är dock oroliga med tanke på att svenska företags förvärv i USA inte alltid har varit så framgångsrika.

Munters                                         164 kr               +60 %               30 miljarder                                30 ggr

Avfuktning och klimatkontroll är företagets huvudsakliga inriktning. Klimatförändringarna påverkar efterfrågan positivt. Avancerade produktionsmiljöer som exempelvis batteri- och halvledartillverkning ställer höga krav på inomhusklimatet vilket också skapar efterfrågan på Munters produkter och system. Under året har efterfrågan från nya datacenters, som är ett resultat av utvecklingen inom AI, också ökat mycket kraftigt. Vi tror att Munters kan bli uppköpt av någon ännu större aktör alternativt kommer Munters själva genomföra flera större förvärv. Vi gillar särskilt att VD:n har ett icke obetydligt aktieinnehav och han har köpt på sig ytterligare aktier i mellandagarna.

Nibe                                                71 kr                  -27 %                143 miljarder                             27 ggr

Företaget är med sina värmepumpar en given vinnare på energiomställningen. Aktien värderades under året till mer än 50 ggr vinsten men har efter nedgången från toppen i maj kommit ner på en mer rimlig nivå. Från toppen har aktien faktiskt gått ner mer än 40 %.  Risken är stor att bolaget på kort sikt möter ytterligare motgångar i form av sviktande byggkonjunktur, mindre stöd från regleringar i bland annat Tyskland, lägre elpriser och i det nya läget för stor produktionskapacitet. På sikt tror vi på bolaget och påminner om skillnaden mellan bolag och aktiekurs vilket årets nedgång illustrerar.

Surgical Science                         183 kr               +11 %                    9 miljarder                              24 ggr

Högre kvalitet och kostnadspress gör att sjukvårdssektorn världen över genomgår genomgripande teknologiska förändringar. Med hjälp av simuleringsteknik utbildar Surgical Science kirurger till att  snabbt bli skickliga i sin utövning på patienter av kött och blod. Företaget har vuxit kraftfullt både organiskt och genom förvärv och mycket tyder på att resan kommer att fortsätta på liknande sätt. Vi gillar särskilt att 22 % av omsättningen går till forskning och utveckling och kostnadsförs direkt. Notera dock att kursen är väldigt slagig. Kursen var upp i 250 i somras för att under hösten halveras men har nu återhämtat sig rejält.

Sweco                                             136 kr               +36 %               49 miljarder                                27 ggr               

Bland Sveriges börsnoterade teknikkonsulter är Sweco den lysande stjärnan. Kontinuerligt har man framgångsrikt förvärvat andra konsultföretag och tycks fortsätta på denna bana. De förvärvade bolagen har ofta lägre vinstmultiplar än Sweco och genom så kallat multipelarbitrage blir då förvärven finansiellt extra framgångsrika. Sweco är faktiskt Europas största teknikkonsult. I Sverige har man en marknadsandel uppgående till 30 % men har i bästa fall 10 % av marknaden på kontinenten. Det senare pekar då på Swecos potential. Man får dock räkna med att Sweco kommer att påverkas negativt av nedgången i byggbranschen vilket kan skapa tillfälliga resultatminskningar men som kan kompenseras av uppdrag i samband med den gröna omställningen.

TOMRA                                          123 NOK          -25 %                 37 miljarder NOK                     38 ggr

Vi som pantar aluminiumburkar och PET-flaskor möter TOMRA varje gång vi handlar. I Norden är vi duktigast i världen på att returnera och återvinna förpackningar och TOMRA flyttar fram sina positioner i takt med att andra länder försöker bli bättre. På lång sikt bör TOMRA vara en given vinnare. Bolaget värderas högt och har värderats ännu högre. Därmed är förväntningarna höga och tåler inte några större motgångar. Bolaget råkade ut för en kostsam cyberattack under året och drabbades av en försäljningsnedgång det tredje kvartalet inom segmentet Food. Tillräckligt för att kursen skulle rasa.

Detta var våra 10 favoriter och låt oss nu gå över till våra rookies som har blivit fyra till antalet så här långt.

BioArctic                                      268 kr               -2 %                   24 miljarder                                91 ggr

Den första godkända medicinen mot Alzheimers sjukdom har utvecklats av BioArctic. Värderingen är extremt hög men bolaget är bara i början av sin utveckling. Bedömare tror att BioArctic kan bli ett nytt Astra. Den kortsiktiga kursutvecklingen kan bli slagig beroende på fram- och motgångar med godkännanden i Europa och Asien. På sikt tror vi att bolaget har en mycket stor potential. Risken ska dock inte underskattas.

BPC Instruments                       34 kr                  +332 %             0,4 miljarder                              33 ggr

Analysinstrument som används vid produktion av biogas är den vinnande produkten från det lilla lundaföretaget BPC Instruments. Ett startupföretag som växer kraftigt med mycket god lönsamhet. Det är inte så vanligt. Företaget har som målsättning att bredda sitt erbjudande till att omfatta även tangerande segment inom bland annat plaståtervinning och avloppshantering. En nackdel är att enbart en liten andel av aktierna är föremål för handel på börsen. Att huvudägarna köper ut bolaget är väl inte otänkbart alternativt vill man expandera kraftigt och därmed behålla bolaget publikt för att den vägen kunna mobilisera externt kapital.

Inhalation Sciences                  4 kr                     -17 %                 0,06 miljarder                            neg

Företaget har utvecklat en artificiell lunga. Ett världsunikt koncept som gör att man kan simulera och studera hur en läkemedelsubstans tas upp i den mänskliga lungan. Företaget ökade sin omsättning med drygt 50 % från 8 till 12,7 miljoner kronor under de tre första kvartalen 2023 jämfört med 2022. De fortsätter därmed sin resa mot lönsamhet. Sett till värderingen är Inhalation Sciences det minsta bolaget bland våra favoriter och rookies men kanske det med den allra största potentialen när röda vinstsiffror vänds till svarta.

Mentice                                         48 kr                 +26 %               1 miljard                                      530 ggr

Kirurger tränar sig inför verkliga operationer med hjälp av simuleringssystem från Mentice. Företaget anser sig ha mer än 50 % av världsmarknaden och har fortsatt sina framgångar under året. Värderingen är extrem men vi bedömer att företaget redan börjat generera vinst och därmed kommer vinstmultipeln att bli betydligt mer aptitlig. Med nuvarande tillväxttakt kommer företaget att inom kort nå god lönsamhet och vi bedömer uppgångspotentialen som stor.

Ovanstående 14 bolag har vi analyserat under det senaste dryga året. Flera efter förslag från våra läsare. Notera att vi inte har köpt aktier i något av bolagen utan enbart skaffat oss underlag för kommande köpbeslut när vi räknar med att börsen har bottnat.

Vi gör några generella reflektioner från våra analyser. Ta Nibe och TOMRA som exempel. Två riktiga kvalitetsbolag som kursmässigt har rasat under året. Båda bolagen värderades mycket högt före nedgången och den efterföljande nedgången visar att man ska akta sig för mycket högt värderade bolag som har svårt för att försvara sina kurser när motgångarna kommer. Det kan räcka med en delårsrapport som inte motsvarar förväntningarna för att kursen ska falla.

Kursvinnaren bland våra 14 bolag är BPC Instruments. Kanske mer tur än skicklighet och vi ska erkänna att vi gjorde vår analys i november 2023 och då var en större del av uppgången redan ett faktum. Vi konstaterar samtidigt med gillande att VD:n är huvudägare och detsamma gäller HMS som är en annan kursvinnare. Munters har också gått starkt och de har en VD som köper på sig aktier i det egna bolaget hela tiden. VD:n för Mentice, en annan vinnare, har också ett stort aktieinnehav i det egna bolaget.

Sensmoral: Akta dig för mycket högt värderade bolag även om de är hyllade och ägarledda företag är ofta vinnare.

Vi går in i ett nytt år och du är välkommen med förslag till fler rookies.

För er information så har vi kontrollerat denna artikel mot både Google Bard och Open AI:s ChatGPT, och fick följande svar från Google Bard:

Jag har kontrollerat alla siffror i artikeln mot offentlig börsdata från Nasdaq Stockholm. Alla siffror stämmer med den senaste handelsdagen, den 30 december 2023.

Det finns dock ett par saker att notera:

  • BioArctic har fått godkännande för sin läkemedelsbehandling för Alzheimers sjukdom i USA, men inte i Europa eller Asien. Det är därför möjligt att bolagets värdering kommer att förändras när dessa godkännanden kommer på plats.
  • Inhalation Sciences är ett mycket litet bolag med en mycket liten börsvärdering. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna innan man investerar i bolaget.

Gott nytt år!

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

23-12-30 Nr 53

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

3 reaktioner på ”Hur gick det för våra favoriter och rookies 2023?”

    1. Nils-Åke Thulin

      Tack själv Christer. Du har ju själv bidragit med positiv input. Kanske snart dags att du berättar om dina vidare äventyr i Indien.
      Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.