Inflationen

Inflation del 2

The Great Demographic Reversal” heter en bok som har skrivits av ekonomerna Goodhart och Pradhan som har fått stor uppmärksamhet världen över. En kort sammanfattning följer.

Under de senaste 30 åren har världens befolkning ökat kraftigt. Den arbetande befolkningen har ökat med 240 milj i Kina beroende på  total befolkningsökning, kraftig urbanisering och ökad förvärvsfrekvens. I Västeuropa och USA ökade under samma tid den arbetande befolkningen med 60 milj. Samtidigt har försörjningsbördan (relationen människor ej i arbete kontra totala befolkningen) minskat och kvinnorna har i större utsträckning börjat arbeta utanför hemmet. Resultatet har blivit ett starkt ökat utbud av arbetskraft.

Globalisering

Under samma period har världshandeln ökat med nästan 6 % per år medan världens BNP bara har ökat med knappt 3 % per år. Världen har alltmer globaliserats. Tillverkning har i stor utsträckning flyttat till Kina som har ökat sin andel av världens tillverkning från 9 % till 27 %.

Resultatet har blivit att lönerna har hållits tillbaka i USA, Japan och Västeuropa samtidigt som de har ökat i Kina. Sparandet har därtill kraftigt ökat i Kina och investeringarna har varit återhållsamma i USA, Japan och Västeuropa. Därmed har starka deflationistiska krafter skapats i världsekonomin. Inflationen har minskat och räntorna har sjunkit och tillgångsvärdena (aktier och fastigheter) stigit. Många har vunnit på globaliseringen men andra, som har blivit arbetslösa eller som fått nöja sig med relativt låga löner, har förlorat.

Vi står nu inför en reversering. Befolkningen i Kina, Japan och Västeuropa och sannolikt på sikt även i USA kommer att minska samtidigt som befolkningen åldras och försörjningsbördan ökar. Därmed minskar utbudet av arbetskraft. De som förlorat på globaliseringen har därtill attraherats av populistiska företrädare vilket gjort att krafter satt in som motverkar fortsatt globalisering.

Reverseringen kommer att resultera i högre inflation, högre räntor och sänkta tillgångsvärden.

Demografi och inflation

Det finns motargument. Befolkningen kommer att öka i Indien och Afrika. Visst, men det har den gjort även under globaliseringens tidevarv. Därtill saknar både Indien och Afrika de uniforma politiska krafter som verkade och verkar i Kina.

Ett annat motargument är att behovet av arbetskraft kommer att reduceras pga produktivitets-ökningar. Visst, men detta har förekommit även under globaliseringen. Sannolikt kommer det att krävas ökade produktivitetshöjande investeringar i västvärlden för att kompensera för minskat arbetskraftutbud och detta kommer att driva på inflationen ytterligare. Den åldrande befolkningens försörjningsbörda kan ju även reduceras genom medicinska framsteg. Visst, men medicinska framsteg gjordes även under globaliseringen.

De mer långsiktiga tendenserna enligt ovan kommer att förstärkas av pandemin. Författarna bedömer att vi kommer att få en inflation uppgående till minst 5 %, ja kanske upp till 10 %. Jämför Larry Summers i Inflation, del 1: “… inflationary pressures … not seen in a generation ..”

Räntorna har redan börjat röra på sig uppåt så vi får kanske återkomma med en del 3.

Låt oss förbereda oss på det värsta och hoppas på det bästa.

2021-03-21

Nils-Åke Thulin och Magnus Thulin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.