Inhalation Sciences – vår första rookie

Inhalation Sciences – vår första rookie

Vi börjar nu med att uppmärksamma den första av tio rookies liksom vi tidigare har uppmärksammat tio favoriter. Därmed ska vi vara beredda att köpa våra utvalda rookies och favoriter när börsen har gått ner några tiotals procent. Den svenska börsen har nu gått ner med – 27 % sedan toppen för snart två års sedan. Det ligger nära till hands att jämföra med IT-kraschen med start i början år 2000 och då ska vi ner med minst – 45 % från dagens nivå. Detta kan bli årtiondets spekulation.

Vad menar vi då med en rookie? Jo, vi definierar ett dylikt företag som relativt nystartat. Kanske högst 20-30 år gammalt men ändå några år på nacken för att det därmed har kommit förbi de riktigt riskfyllda och kapitalkrävande åren. Företaget får inte vara ett förhoppningsbolag dvs. det ska ha visat att det under flera år finns kunder som vill köpa deras produkter och tjänster. En rookie bör ha en tillväxt som ligger över snittet men behöver inte nödvändigtvis vara extrem. Vi vill också att de globala trenderna ska påverka företaget positivt.

En rookie bör inte vara långt ifrån lönsamhet eller åtminstone kasssaflödespositiv. Vi är inte intresserade av företag som ser att enorma vinster kommer långt in i framtiden. Man bör ha klarat av finansieringen för de närmast kommande åren och ska inte bli tvingade att be investerare om mer pengar i ett läge då investerarna är återhållsamma vilket vi tror att de kommer att vara under de närmaste åren. Man ska ju komma ihåg att varje riktad nyemission, som det ofta är i dylika lägen, gör att befintliga aktieägare blir fattigare.

Vår första rookie blir Inhalation Sciences, ett företag som vi har haft ögonen på länge och som vi tillägnade en krönika för drygt två år sedan. Mathias Lind, en av våra återkommande läsare, uppmärksammade oss nu ånyo på bolaget vilket gör att vi gräver djupare.

Inhalation Sciences har utvecklat medicinteknisk utrustning för inhalation och möjliggör därmed studium av hur partiklar i inandningsluften påverkar lungorna. PreciseInhale är ett instrument som skapar aerosoler (små partiklar finfördelade i gas). Partiklarna kan vara en läkemedelsubstans. Därefter studerar man in vitro (utanför kroppen) hur aerosoler påverkar mänskliga celler i en vad vi skulle kunna kalla en artificiell lunga. Vad gäller inhalationsläkemedel så tänker man främst på sjukdomar som astma och KOL men om Inhalation Sciences kan göra inhalationstekniken mer användbar även för andra sjukdomar så blir betydligt fler sjukdomar aktuella. Lungan har nämligen visat sig vara en mycket effektiv upptagare av läkemedel.

Ett utvecklingsarbete pågår dessutom som syftar till att få ett godkännande för studium in vivo (i kroppen) i människan. In vivo i djur arbetar man redan med. Själva namnet på instrumentet, PreciseInhale, pekar på dess unika förmåga att precist avge och dosera aerosolerna. Ytterligare en unik egenskap som man håller på att utveckla är att kontrollera var i lungan läkemedelssubstansen påverkar.

Företaget har erhållit ett uppdrag från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (ordervärde 5 miljoner kronor) som omfattar framtagningen av en standard för hur aerosolen upplöses i den artificiella lungan. Resultatet kommer i slutet av nästa år och kan bli en rejäl trigger för företaget. Studien i sig har skapat stor uppmärksamhet kring bolaget vilket har underlättat försäljningsansträngningarna i stort. Blir FDA:s utvärdering positiv så kommer läkemedelsbolagen med stor sannolikhet att vända sig till Inhalation Sciences och lägga uppdragsbeställningar.

Efter flera års bearbetning har man nu också inlett ett samarbete med en större indisk leverantör av respiratorer och läkemedel som kommer att använda sig av Inhalation Sciences för att utvärdera sina inhalationsläkemedel.

Professor Per Gerde grundade företaget 2004 och hade då utvecklat en utrustning som möjliggör att studera hur inhalerade partiklar uppträder i lungorna. 2014 kommersialiserades PreciseInhale. Utrustningen började säljas till forsknings- och utvecklingsenheter inom stora läkemedelsföretag och universitet världen över för att därmed möjliggöra studium av hur läkemedelssubstanser påverkar lungorna. Stora industriföretag som Dow Chemicals blev också kunder men då var det fråga om andra partiklar än läkemedelsubstanser vilket öppnar upp en marknad även inom miljöområdet. Genom åren har olika investerare satsat mer än 100 miljoner kronor i bolaget.

Under flera år uppgick försäljningen till ca 10 miljoner kronor per år samtidigt som utvecklings-kostnaderna gjorde att man gick med förlust. 2022 ändrade man strategi och begränsade produktförsäljningen till vissa större strategiskt viktiga kunder och i stället satsar man nu att på kunders uppdrag expandera kontraktsforsning i eget laboratorium och med egen utrustning. Kontraktsforskningen kommer därmed att öka avsevärt i förhållande till produktförsäljningen. Den nya strategin ökar marknadskontakterna, ökar försäljningen på kort sikt, förbättrar lönsamheten, minskar risktagandet och kommer sannolikt på sikt visa sig vara en klart framgångsrik förändring.

Strategiförändringen gjorde gott och nu kan en del av personalens tid överföras till att utföra tjänster till kunderna. Det blir möjligt eftersom produkterna kräver mindre utvecklingsinsatser. Kontraktsforskningen genererar bättre marginaler än försäljningen av produkter och uppgår under det innevarande året till mer än hälften av totalen. Det föreligger också en ej negligerbar eftermarknad eftersom kunderna även efterfrågar service och förbrukningsartiklar. Kunderna tenderar också att återkomma med kompletterande beställningar. Totalt har man nu sålt 20 instrument till 17 kunder, till AstraZeneca och till andra större aktörer i branschen, samtidigt som man genomför eller har genomfört forskningsuppdrag till fler än 30 kunder.

Vi har nu ett företag som har ett världsunikt koncept med nästan inga konkurrenter, som har vunnit kundernas förtroende och som är på väg att uppnå lönsamhet. Om vi uppfattar VD:n rätt i de intervjuer man har tillgång till på nätet så kan uppdragsintäkterna fördubblas utan att kostnaderna ökar i någon större utsträckning. Utvecklingskostnaderna blir ej heller lika betungande som tidigare eftersom konceptet har nått en viss mognad och nu snarare kräver mer av underhållsinsatser.

Faktureringen uppgick första halvåret 2023 till 9 miljoner kronor och förlusten till 2 miljoner kronor. Man säger att man nu är kassaflödespositiva och därmed är förhoppningen att de vänder förlusten till vinst nästa år. Kassan uppgick vid halvårsskiftet till 11 miljoner och därmed är finansieringen med nuvarande förutsättningar avklarad även för kommande utvecklingsprojekt. Högst sannolikt kommer dessutom mer betydande projekt att finansieras i samarbete med berörda kunder.

Klart positivt är att grundaren, professor Gerde, är kvar i bolaget som forskningsansvarig och tillika styrelseledamot. Med 6,78 % av aktierna är han också störste ägare.

Företaget gjorde tidigare i år en företrädesemission i vilken man tog in drygt 13,7 miljoner kronor före emissionskostnader och därmed är finansieringen av bolaget sannolikt säkrad under några år framöver. Men man vet aldrig. Nya spännande utvecklingsprojekt kan behöva mera pengar.

I det senaste emissionsprospektet skisserade man på en miljardmarknad. Vi förhåller oss ganska skeptiska till dylika prognoser. För oss räcker det med att bolaget kan växa 10-20 % per år. Låt oss göra ett tankeexperiment. Antag att faktureringen under andra halvåret blir som första halvåret. Då ökar faktureringen 2023 med 50 % jämfört med ett år tidigare och förlusten kommer nog då att uppgå till drygt 4 milj kronor 2023. Antag sedan att faktureringen ökar med mera blygsamma 30 % per år 2024 och 2025 men att kostnaderna enbart ökar med 10 % per år. Då uppnås lönsamhet 2024 och nettovinsten 2025 når kanske 3 miljoner kronor. Räknar vi med en multipel om 20 gånger vinsten då kommer bolaget att värderas till 60 miljoner kronor eller ungefär som till dagens värdering.

Vi bedömer att nedåtrisken i bolaget är begränsad och i stället tror vi att det föreligger en klar uppåtsida. En sådan är om utvärderingen från FDA blir positiv. Vi associerar till BioArtic som steg med nästan 200 % en septemberdag förra året när det visade sig att FDA skulle godkänna deras Alzheimersmedicin. Exceptionella försäljningsframgångar kan också vara exempel på triggers. Vi håller inte för otroligt att kursen då snabbt kan rusa i väg. Vi associerar till framgångsrika Bonesupport som nyligen har uppnått lönsamhet. Kursen har rusat med 200 % sedan våren 2022 och bolaget värderas nu till mer än 40 gånger vinsten. Blir det inte jackpot i Inhalation Sciences så kommer vi nog ändå att ha kvar pengarna.

Kursen var uppe i nästan 12 kronor 2021 och var nere på 3 kronor för en månad sedan men har nu stigit och slutade i fredags på 4,16 kronor. Vi blir lockade men makrosituationen avhåller oss. Det faktum att några insiders ej heller har köpt under den senaste tiden gör att det nog inte är någon brådska. Därtill är försäljningen under det tredje kvartalet svag vilket gör att det andra halvåret riskerar att inte bli lika starkt som det första.  Klart är dock att med dagens information så hamnar Inhalation Sciences högt på vår köplista. Rapporten för det tredje kvartalet kommer den 22 november.

I framtagningen av dagens krönika vi varit i kontakt med Manoush Masarrat, VD för Inhalation Sciences, som verifierar ovanstående fakta och sakförhållanden. Bedömningarna står vi själva för.

Som vanligt vill vi understryka att vi inte lämnar några rekommendationer beträffande köp eller försäljning av aktier. Däremot talar vi om vad vi själva gör. Just nu är vi mycket likvida.

Noterat i veckan

Återigen refererar vi till Jamie Dimon, chef för JP Morgan som är världens största bank. Han varnar för att vi inte ska lita på centralbankerna och konstaterar att FED för 18 månader sedan hade helt fel när de hävdade att inflationen var övergående. Idag hävdar han att det finns en risk, som JP Morgan är förberedda på, att FED måste höja sin styrränta med 1-2 %. Just nu tvekar FED om de ska höja med 0,25 % en gång till. Vi citerar Jamie: ”This may be the most dangerous time the world has seen in decades.”  (CNBC 23-10-24).

Vi har ju tidigare uppmärksammat att den amerikanska ekonomin är urstark vilket nu bekräftas av att USA:s BNP steg med 4,9 % i årstakt under det tredje kvartalet. Arbetslösheten är rekordlåg och konsumtionen ökar. Samtidigt läser vi att Ford kommer att höja bilarbetarnas löner med 25 % under de närmaste fyra åren varav 11 % faller ut direkt. Vi citerar fackföreningsledaren: ”We won things nobody thought was possible”. (FT 23-10-26). Vi drar slutsatsen att det är inte tillräckligt med ”higher for longer” utan det kommer sannolikt ytterligare flera räntehöjningar i USA och vi själva måste nog följa efter. Detta trots att marken under kommersiella fastigheter i USA redan har börjat rämna.

Vi har ju längre ställt oss rätt så avvaktande till den allmänna uppfattningen att elbilar skulle lösa våra framtida transportbehov. Toyota, som kanske är det enda bilföretag, som arbetar på ett antal parallella spår, annonserar nu ett samarbete med ett kinesiskt företag beträffande användande av grönt framställd ammoniak i förbränningsmotorn och som efter förbränning inte avger någon koldioxid alls. Vi har tidigare rapporterat om Toyotas utveckling av batterier och de bekräftar nu att deras solid-state batterier kommer att gå i massproduktion 2027. Med dessa batterier ska körsträckan kunna fördubblas, laddningstiden halveras och säkerheten betydligt förbättras. (FT 23-10-23). Parallellt arbetar Toyota också med vätgas och bränsleceller.

När vi ändå är inne på bilar så blir vi tyvärr tvingade att acceptera att den innovationskraft som Toyota har hittar vi inte på varken Volvo Car eller Volvo AB. Men de tjänar ju så mycket pengar ändå tack vare den svaga svenska kronan så de behöver kanske inte anstränga sig. Vi får våra farhågor bekräftade när vi läser (DI 23-10-23) om en test som visar att Teslas ellastbil är vida överlägsen bl a Volvos.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

23-10-28 Nr 44

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

2 reaktioner på ”Inhalation Sciences – vår första rookie”

    1. Nils-Åke Thulin

      Tack för uppskattningen. Den uppmuntrar till nya tag. Det blev en rejält genomarbetad analys inte minst beroende på en god kommunikation med en tillmötesgående VD.
      Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.