XVIVO Perfusion - En analys

XVIVO Perfusion – En analys

Ännu fler organtransplantationer skulle kunna rädda många liv. Behovet av organ är 10 gånger större än tillgången. XVIVO Perfusion medverkar till att fler organ blir tillgängliga. En riktig trigger för börskursen blir om man lyckas med att genomgripande förändra förutsättningarna för framtida hjärttransplantationer.

XVIVO Perfusion, för den oinvigde ett obegripligt namn på ett företag, som visar sig vara rätt så pedagogiskt och som på ett enkelt sätt beskriver vad företaget sysslar med. XVIVO är en förkortning av det latinska Ex Vivo som betyder utanför kroppen. Perfusion översätter vi till genomströmning.

Därmed förstår vi att XVIVO Perfusion erbjuder en metod för att preservera (tillvarata) organet då det befinner sig utanför kroppen under bland annat transport. När organet befinner sig mellan två kroppar (donatorns och mottagarens) preserverar XVIVO genom att låta vätskor eller blod genomströmma organet.

XVIVO erbjudande omfattar perfusionsmaskiner med tillhörande perfusionsvätskor och förbrukningskomponenter.  Därtill erbjuder man kompletterande tjänster. I USA kan företagets kirurger genomföra organuttag och man ansvarar därefter för efterföljande transport och övrig logistik. I Italien har XVIVO anställda perfusionister som hanterar perfusionsmaskinen.

XVIVO medverkar således till att ta ut organet ur donatorn samt att förvara det och transportera det till mottagaren. Samtidigt genomströmmas organet med en näringsvätska som förlänger dess livslängd och underlättar transplanterande läkares kvalitetsbedömning av detsamma. XVIVO kan medverka i hela eller delar av processen från donator till mottagare.

Idag kommer bara en bråkdel av alla tillgängliga organ till användning. Transporttiden från donator till mottagare kan vara för lång och många organ måste kasseras eftersom man inte kan göra en tillförlitlig kvalitetsbedömning. Av det totala antalet tillgängliga njurar kommer 70 % till användning men enbart 20-30 % av antalet lungor och hjärtan.

Företagets process, metod, maskiner, unika genomströmningsvätskor och förbrukningskomponenter gör att fler organ kan komma till användning. Transporttiden kan vid behov bli längre och fler organ kan med en bättre kvalitetskontroll transplanteras. Fokus är på lunga, hjärta, lever och njure.

Varje år föreligger det ett behov att genomföra 1,5 miljoner organtransplantationer men enbart 150 000 blir genomförda främst beroende på organbrist. Genom en bättre hantering av hela processen kan fler transplantationer genomföras. XVIVO medverkar till att öka tillgången till organ.

XVIVO är idag världsledande beträffande organperfusion inom lungtransplantation där 90 % av världens lungtransplantationskliniker använder företagets produkter. Inom levertransplantation har man en ledande position i Europa. Målsättningen är att utöver lungor även bli världsledande inom lever, hjärta och njure.

XVIVO grundades 1998 och har sitt säte i Göteborg. Antalet anställda uppgår till 160 medarbetare. Produktutveckling sker i Göteborg och Lund samt i Nederländerna och USA. Försäljning sker genom en världsomfattande säljorganisation och med hjälp av återförsäljare på utvalda, mindre marknader. Därmed är företaget representerat i 70 länder.

Omsättningen uppgick 2023 till nästan 600 miljoner kronor vilket var en ökning med nästan 44 % jämfört med ett år tidigare. Efter eliminering av förvärvad tillväxt uppgick den organiska ökningen till 30 %. Omsättningen det första kvartalet 2024 uppgick till186 miljoner kronor vilket var en organisk ökning med 32 % jämfört med motsvarande kvartal 2023.

Verksamheter delas upp i tre affärsområden:

Thorax (lunga och hjärta)

Abdominal (lever och njure)

Service (logistikprocessen från donator till mottagare)

Thorax representerade under föregående år 64 % av den totala omsättningen och domineras av lungtransplantation. Företagets affärsmodell inom Thorax och Abdominal går ut på att man tillhandahåller (gratis eller mot betalning) perrfusionsmaskiner till transplantationskliniker och därefter försörjer man med perfusionsvätskor och förbrukningskomponenter, som därmed står för en större del av intäkterna.

XVIVO Perfusion i siffror

Företaget uppvisade ett rörelseresultat 2023 uppgående till 4 miljoner kronor och det första kvartalet 2024 uppgick rörelseresultatet till 19 miljoner kronor.  När man studerar företagets bokslut inser man att det är svårt att ha någon uppfattning om företagets lönsamhet. Helt avgörande för resultatet är hur man väljer att redovisa kostnaderna för forskning- och utveckling samt redovisningen av goodwill.

Genom åren har företaget investerat kraftigt i forskning- och utveckling samtidigt som man har genomfört ett antal strategiska företagsförvärv. Därmed blir posterna för balanserade forsknings- och utvecklingskostnader samt goodwill klart dominerande i balansräkningen och uppgick 2023 totalt till ca 1 200 miljoner kronor.

För att bedöma företagets ekonomiska ställning är det mer meningsfullt att studera kassaflödet. Under förra året genomförde man en nyemission och eliminerar man detta kassatillskott så kan man konstatera att rörelsen gjorde att kassan under förra året minskade med 117 miljoner kronor.  Under första kvartalet 2024 minskade kassan med 35 miljoner kronor och uppgick vid kvartalets slut till 511 miljoner kronor.

Det negativa kassaflödet fortsätter således och kan relateras till fortsatt höga forsknings- och utvecklingskostnader samt ökat kapitalbindning i samband med den ökade affärsvolymen. Visserligen är de likvida medlen för närvarande betryggande men det negativa kassaflödet är oroande och för att vi ska övertygas om företagets framtid vill vi se ett förbättrat kassaflöde. I annat fall är det dags för ytterligare en nyemission om kanske två-tre år och då kanske kapitalmarknaden ser betydligt sämre ut än idag.

XVIVO har ju idag en kontinuerlig affärsverksamhet samtidigt som man gör stora satsningar på att flytta fram positionerna med hjälp av en omfattande forskning och utveckling. Företaget har som sin ambition att senast 2027 bli den globalt ledande aktören inom bevarande och utvärdering av organ utanför kroppen samt inom organhämtning.

XVIVO Perfusion fokus

Företaget inriktar sig nu på fem strategiska fokusområden. Man ska bli marknadsledande inom Abdominal bland annat med hjälp av unik utrustning för njurperfusion. Samarbetet med transplantationsklinikerna ska utökas så att man blir en föredragen partner i transplantationsprocessen. Man ska även accelerera sin ledande position inom lungtransplantation. Samtidigt ska man expandera till nya geografiska marknader inte minst i Sydamerika och Asien.

Det femte fokusområdet är hjärttransplantationer. Idag fryses det uttagna hjärtat ner och måste transplanteras inom 3-4 timmar. XVIVO har tagit fram en helt ny revolutionerande metod, en kall syresatt perfusion. Företaget har i en klinisk studie visat att ett funktionsdugligt hjärta kan bevaras längre än 12 timmar med denna metod. För första gången i historien har i år med hjälp av XVIVO:s teknologi ett hjärta transporterats över Atlanten och därefter transplanterats.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att få XVIVO:s teknologi för bevarande av hjärtan godkänt av reglerande myndigheter världen över. Vi kan räkna med att det framöver kommer flera spännande nyheter som kommer att påverka börskursen.

Börskursen stängde i fredags på 378 kronor och därmed värderas XVIVO Perfusion på börsen till nästan 12 miljarder kronor. I brist på andra, i sammanhanget, meningsfulla värderingsmetoder ställer vi företagets börsvärde i relation till omsättningen och då hamnar vi på ca 20 gånger omsättningen vilket väl får anses vara en extremt hög värdering. Noterbart är dock att XVIVO:s börsvärde ligger i deras utvecklingsprojekt och den största potentialen ligger i produkter som ännu inte är godkända och än mindre lanserade.

Vi tror att XVIVO Perfusion kan ha en stor uppsida men med tanke på den rådande värderingen så avvaktar vi med köp och följer företagets fortsatta utveckling. Kanske kan en sannolikt kommande allmän börsnedgång skapa köptillfällen.

Vi har haft kontakt med företagets CFO och därmed räknar vi med att det sakliga innehållet i denna krönika är verifierat. Värderingar och bedömningar står vi själva för. Och i vanlig ordning så lämnar vi inte några som helst rekommendationer beträffande köp eller försäljning av aktier.

 Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

24-05-05 Nr 18

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.