Analys av BioArctic – en ny rookie

Analys av BioArctic – en ny rookie

Vi uppmärksammar svenska BioArctic som nu har tagit fram världens första och av FDA godkända läkemedel mot tidig form av Alzheimers sjukdom. För en investerare är potentialen mycket stor men riskerna är inte negligerbara.

För att förstå och analysera ett forskningsintensivt läkemedelsföretag, som är i början av sin utveckling, måste man gå längre än vad vi brukar göra när vi analyserar t. ex. marknad, försäljning, lönsamhet och värdering. Vi måste i grunden försöka förstå potentialen av företagets erbjudande och för en lekman är det inte lätt.

Slutgiltigt godkänd av amerikanska Food and Drug Association

Vi håller oss ju borta från renodlade förhoppningsföretag som inte har någon försäljning och som är helt beroende av kapitaltillskott från investerare. BioArctic tillhörde denna grupp av företag fram till september 2022. Då presenterade företagets japanske samarbetspartner Eisai positiva resultat av sin fas-3 studie av BioArctics läkemedelssubstans. Den blev därefter slutgiltigt godkänd av amerikanska Food and Drug Association, FDA, i juli 2023 och i Japan kom godkännandet i september 2023. I Europa räknar man med ett godkännande i början av 2024 och därefter i Kina och många andra länder.

Amerikanska Medicare, som är USA:s sjukvårdssystem för äldre, har också bestämt sig för att subventionera läkemedlet från BioArctic som har fått namnet Leqembi. Priset uppgår till 26 500 dollar per år per patient och kommer att betalas till 80 % av Medicare. Kostnaden kommer sannolikt att bli lägre beroende på rabatter och på att andra försäkringssystem kompletterar. Försäljningen har kommit i gång och i början av 2024 räknar man med att 10 000 kommer att få behandling.

Grundarna av BioArctic

Forskarna Lars Lannfelt och Pär Gellerfors grundade BioArctic 2003 baserat på professor Lannfelts forskning kring Alzheimers som sedan har kunnat överföras till andra neurodegenerativa sjukdomar typ  Parkinson och ALS. Gemensamt för dessa sjukdomar är att nervceller i hjärnan bryts ner och dör. Orsakerna kan härledas till deformering av enskilda proteiner i hjärnans nervceller. BioArctic har tagit fram antikroppar som binder till de deformerade proteinerna som därefter transporteras bort den naturliga vägen.

BioArctic är idag ett forskningsföretag som söker samarbeten med stora aktörer i läkemedelsvärlden för att därmed finansiera utvärdering, godkännande och kommersialisering av de läkemedel man utvecklar. Idag har BioArctic ett omfattande samarbete med japanska Eisai vilket innebär att man har utlicensierat Leqembi till Eisai som nu kommer att kommersialisera läkemedlet världen över. BioArctic erhåller royalties, sannolikt 9 %, på försäljningen. Under utvecklingsarbetet har BioArctic därtill fått ersättning för sin forskning i form av så kallade milstensbetalningar.

Vi försökte i vår förra krönika beskriva bakgrunden till Alzheimers sjukdom och vi sammanfattar nu orsakssambanden. Proteinerna amyloid-beta och tau förekommer i kroppen och har en naturlig fysiologisk funktion. Professor Lannfelt upptäckte för mer 20 år sedan en mutation i arvsanlagen hos en kraftigt demensdrabbad släkt i norra Sverige. Den så kallade arktiska mutationen skapade en överproduktion av proteinet amyloid-beta.

Efter överproduktionen av amyloid-beta börjar proteinet vecka sig vilket sin tur framkallar en överproduktion av proteinet tau som i sin tur också börjar vecka sig och nervceller i hjärnan börjar dö. Den sjukdomsdrabbade börjar därmed uppvisa symtom på Alzheimers sjukdom, ofta i form av sviktande närminne och bristande orienteringsförmåga som sedan övergår i ännu mer allvarlig kognitiv nedsättning.

BioArctics erbjudande

BioArctic har utvecklat en antikropp, Leqembi, som binder till veckad amyloid-beta som därefter transporteras ut den naturliga vägen. I den fas-3 studie med 1 795 deltagare som föregick FDA:s godkännande kunde BioArctic och samarbetspartnern Eisai visa att Leqembi signifikant reducerade den kognitiva försämringen. Leqembi påverkar således den underliggande sjukdomen och kan innebära att patienten stannar kvar 2-3 år längre i de tidigare faserna av sjukdomen.

Behandlingen med Leqembi kräver att patienten tillförs substansen intravenöst två gånger i månaden, en behandling som är kostsam och som en del patienter sannolikt tvekar inför. BioArctic och Eisai har dock kommit långt vad gäller framtagningen av en alternativ behandling (subkutan) som innebär att patienten själv kan tillföra substansen med hjälp av en injektor som påminner om den som diabetespatienter använder för att självmedicinera. De preliminära resultaten visar dessutom att denna behandling leder till ännu större reduktion av veckad amyloid-beta vilket förhoppningsvis kommer att bekräftas under första halvåret 2024.

Numera kan man med ett enkelt blodprov avgöra om människan har förhöjda värden av amyloid-beta och/eller tau vilket man kan ha 20-25 år före tecken på Alzheimers. Därmed har samarbetspartnern Eisai påbörjat en fas-3 studie avseende behandling med en substans framtagen av BioArctic av personer utan symtom på Alzheimers men med förhöjda värden av amyloid-beta och/eller tau. Hypotesen är då att man tidigt före symtom ska kunna förhindra eller fördröja utvecklingen av Alzheimers.

Ett antal andra projekt i tidigare stadium

Utöver ovanstående utvecklingsprojekt driver BioArctic ett antal andra projekt i tidigare stadium som med hjälp av antikroppar syftar till att ta fram läkemedel mot bland annat Parkinson, ALS och demens hos personer med Downs syndrom. Man utvecklar också en teknik som ska underlätta för de framtagna antikropparna att förflytta sig från blodet till hjärnan.

Vi noterar en intressant detalj som antyder BioArctics tänkta strategiska utveckling. Beträffande Leqembi har företaget behållit rättigheterna att marknadsföra Leqembi i Norden. Målet är därmed sannolikt att gå från att vara ett renodlat forskningsföretag till att bli ”ett riktigt läkemedelsföretag” med forskning, klinisk prövning och marknadsföring (Afv 231030). Ett ytterligare steg i den riktningen är att företaget utan medverkan från någon samarbetspartner nu har startat en fas-2a-studie i egen regi beträffande Parkinson.

Leqembi har som de flesta andra läkemedel även biverkningar. Några procent av deltagarna i fas-3 studien avseende Leqembi har fått hjärnsvullnad men har enligt uppgift inte uppvisat några symptom. När nyheten om biverkningar kom såg man dock en tillfällig negativ kursreaktion på börsen.

Kassan

BioArctic har idag en kassa som uppgår till drygt en miljard kronor som har genererats bl. a. med erhållna milstensbetalningar uppgående till totalt ca 600 miljoner kronor. Antalet anställda uppgår till drygt 100 medarbetare varav ca hälften är forskare. Under de tre första kvartalen i år uppgick omsättningen till drygt 600 milj kronor och eftersom några milstensbetalningar inte beräknas komma under resten av året så kommer omsättningen inte att nå mycket högre än så under hela året. Erhållna royalties är än så länge begränsade men kommer att öka i takt med försäljningen.

BioArctics börskurs och framtida värdering

Fram till september i fjol låg kursen strax under 100 kr. Då kom de positiva nyheterna från fas-3 studien och kursen steg direkt till kring 337 för att sedan falla tillbaka och därefter återigen sticka i väg och nå 380 under våren 2023. Därefter har kursen fallit tillbaka igen och stängde i fredags på 234 kronor. Kursen är således minst sagt volatil. Med nuvarande värdering värderas företaget till drygt 20 miljarder kronor.

Carnegie har gjort en häpnadsväckande bedömning av BioArctic när de bedömer att Leqembi kan nå en försäljning uppgående till 150 miljarder kronor inom ett antal år. Nordea har gjort en liknande bedömning. Anta att BioArctic skulle erhålla royalties uppgående till 9 % härav eller 13,5 miljarder kronor och anta att BioArctics kostnader uppgår till 500 miljoner kr. Då blir BioArctics vinst 13 miljarder kronor. Den fantasifulle kan leka med olika PE-tal och därmed ana att BioArctic kan ha en enorm potential.

Skulle BioArctic vara så lyckosamma som Carnegie bedömer så skulle nog en värdering på minst 30 gånger vinsten eller nästan 400 miljarder kronor vara möjlig och Sverige skulle få ett läkemedelsföretag i klass med det som Astra och Pharmacia en gång var.

De två grundarna, som båda är ledamöter i styrelsen, äger 55 % av aktierna och innehar över 80 % av rösterna. Båda är en bit över 70 år men förefaller ha ambitionen att utveckla BioArctic till ”ett riktigt läkemedelsföretag”. Företagets VD sedan nästan 10 år, Gunilla Osswald, är dr i kemi och har en tidigare karriär inom forskning på AstraZeneca. Hon äger aktier i BioArctic värda ca 20 miljoner.

Två AP-fonder, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Nordea Funds har också betydande innehav i företaget.

Vi tror att BioArctic kan åka bergochdalbana på börsen framöver. Kursen kan sticka i väg när det kommer ett godkännande i Europa eller när man visar på framgång i övriga projekt i forskningsportföljen. Kursen kan också sjunka rejält om godkännandet i Europa dröjer eller nya biverkningar blir kända.

Det är alltid intressant att studera Finansinspektionens information om insiderhandel och vi konstaterar att Lannfelt & Gellerfors sålde av 3,5 miljoner aktier i oktober 2022. Det är alltid lite störigt när de dominerande ägarna säljer men sannolikt berodde försäljningen på att ett optionsprogram löpte ut som i sin tur resulterade i en kraftfull skattebelastning. Flera andra styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget passade också på att sälja i slutet av 2022 vilket ju också är lite störigt men kan sannolikt också förklaras med skattebelastningen.  Under den senaste månaden har dock insiders köpt och vi får hoppas att de fortsätter att köpa under den kommande tiden. Den som känner att bolaget är väldigt riskfyllt gör rätt i att hålla reda på vad insiders gör.

Det kanske är lite förmätet att kalla ett företag, som har ett marknadsvärde överstigande 20 miljarder, en rookie men med tanke på den stora potentialen gör vi så ändå. Därmed är vi beredda att ta risken och köpa aktier i BioArctic när det allmänna börsklimatet tillåter.

Vi har varit i kontakt med en disputerad neurolog och med BioArctics IR-chef och bedömer därmed att det sakliga innehållet i denna krönika är verifierat.

Vi har nu samlat på oss tio favoriter och tre rookies som vi är beredda att köpa in oss i när det allmänna börsläget tillåter. Ambitionen är att studera ytterligare sju rookies framöver och läsarna är välkomna med förslag.

I vanlig ordning vill vi påminna om att vi inte lämnar några som helst rekommendationer beträffande köp eller försäljning av aktier eller andra värdepapper. Däremot talar vi om vad vi själv gör och just nu har vi nästan inte några aktier alls. Vi räknar med att börsen kommer att falla ganska rejält och vi kommer att fortsätta att argumentera för denna hållning i kommande krönikor.

Noterat i veckan

Den amerikanska arbetsmarknaden är fortfarande urstark och i veckan kom rapporter om att det totala antalet anställda i USA ökade med 199 000 i november, mer än förväntat, och arbetslösheten sjönk från 3,9 % till 3,7 %. Samtidigt steg ”Index of Consumer Sentiment” från University of Michigan med 13 % i december (www.sca.isr.umich.edu).

FED kommer med sitt räntebesked i den kommande veckan och högst sannolikt lämnar de räntan oförändrad. Intressant blir vad de säger om framtiden och vi tror att förväntningarna på sänkningar kommer att skjutas på framtiden. Kanske kommer de att flagga för risken för ytterligare en höjning.

Procter & Gamble förvärvade Gillette 2005 och betalade 54 miljarder dollar. Affären har inte blivit så lysande och i juni värderade P & G sitt innehav i Gillette till drygt 14 miljarder dollar och skriver nu ner värdet med ytterligare drygt 1 miljard dollar (WSJ 231206). Det finns många dåliga affärer därute och vi påminner om vår tidigare krönika Hexagon – ett luftslott? I de kommande årsboksluten i olika bolag gäller det att revisorerna tar sin uppgift på allvar. I slutänden är det de som ska godkänna företagens värderingar. Sannolikheten är stor att det kommer att ske flera rejäla justeringar av balansräkningarna.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

23-12-09 Nr 50

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.