Analys av eolus

Analys av Eolus – Ett framtidsföretag

Eolus är ett spännande framtidsföretag inom vindkraft. Vi har i den tidigare krönikan Energikris visat på risken för elbrist och risken för black-outs. Ökad elektrifiering innebär därtill kraftigt ökad energiförbrukning. Svenska Kraftnät räknar med att förbrukningen kan fördubblas om 15 år (DI 21-12-07). Eolus ligger alltså helt rätt i tiden. Obs, sist i krönikan kommer dessutom en länk från Fredrik Bergström om USA:s statsskuld.

På säg tio års sikt så finns det sannolikt bara två lösningar vad gäller vår elförsörjning nämligen vindenergi och solenergi kombinerat med energilagring. Även om vi inte är några supportrar av kärnkraft så kan det var ett alternativ på ännu längre sikt.

Vindkraftsbolaget Eolus

Det finns ett företag som sticker ut vad gäller vindkraft och det är Eolus. Företaget är drygt 30 år gammalt och arbetar huvudsakligen med projektering och etablering av vindkraftverk åt sina kunder. Under åren har Eolus levererat över 660 vindkraftverk Man driver också vindkraftverk åt sina kunder men äger inte några anläggningar. Projektgenomförandet sträcker sig ofta över flera år och 2021 Q3 hade bolaget en orderstock som uppgick till ca 1,5 års fakturering.

Numera erbjuder Eolus även anläggningar inom solkraft och energilagring samt handel med el. Någon särredovisning av de olika verksamhetsgrenarna görs inte och man kan nog anta att större delen av intäkterna kommer från projektering och etablering av vindkraftverk. Eolus opererar främst i Norden men även i Baltikum, Polen och USA.

Internationell marknad

Eolus har ett kontor i Kalifornien och USA tycks representera en stor potential vad gäller solkraft och energilagring i form av batterier.

Börskursen har under 2021 nästan halverats. Anledningen kan sannolikt sökas i att ett stort norskt projekt är försenat och att ett annat har annullerats. I det norska projektet har nu den siste av de 72 turbinerna monterats och projektet beräknas bli klart i början av det här året. Beträffande börskursen har Eolus dessutom sällskap av flera företag i branschen som har tappat kraftigt.

Det är svårt att tolka företagets siffror vilket ju inte gynnar kursen. Projekten är stora och resultatavräkningen kan slå mycket olika i olika kvartal. Dock tillämpas s k successiv resultatavräkning vilket möjliggör en utjämning mellan kvartalen. Metoden möjliggör för företagsledningen att i viss mån styra vinstavräkningen och denna möjlighet tycks även utnyttjas eftersom en stor del av resultatet ofta redovisas i räkenskapsårets sista kvartal. Således ett relativt stor mått av försiktighet kontra marknaden och dess förväntningar.

Omsättning och ledning

Under de tre första kvartalen 2021 uppgick omsättningen till ca 1 600 milj kr och rörelseresultatet uppgick till -21 milj kr. Frågan är om bolaget kommer att plocka fram ett positivt resultat under det sista kvartalet.

Ledningen lämnar inte någon guidning men vi bedömer försiktigtvis att bolaget kommer att omsätta minst 2 000 milj år 2021 och visa ett nettoresultat om 160 milj kr. Med ett P/E-tal på 20 blir värderingen 20×160= 3 200 milj kr. Med den senaste kursen 116,40 värderas bolaget till 2 899  milj kr (DI 22-01-07). Således är bolaget ganska rimligt värderat, förutsatt att ovanstående resultatbedömning håller. Skulle det visa sig att resultatet blir väsentligt lägre så tyder detta på att man gjort förluster i sina projekt och då är det bäddat för ytterligare kursfall. Den försiktige inväntar årsbokslutet.

Kortsiktigt beror Eolus mycket på utvecklingen i de olika projekten. Varje enskilt projekt har stor resultatpåverkan och därmed kan börskursen vara ganska volatil.  Långsiktigt har bolaget sannolikt en stor potential. Efterfrågan på vindkraftverk världen över kommer att vara betydande de närmaste åren och Eolus har en djupgående och långvarig erfarenhet inom området.

Därtill har bolaget en stor potential inom tangerande områden avseende byggande av solkraftverk och energilager samt drift av installerade anläggningar och bedrivande av elhandel. Förvärv av aktörer inom solkraftverk och energilager förefaller sannolika, särskilt i USA. Eolus själv umgås med kapitalstarka och inflytelserika aktörer och det förefaller inte osannolikt att bolaget självt kan bli föremål för uppköp.

Otydlig redovisning

Vi uppfattar redovisningen av de olika projekten som otydlig och det är svårt att förstå hur olika långt de har kommit i färdigställande och vinstavräkning. Därtill lämnar VD knapphändiga kommentarer till det negativa resultatet under 2021. Sammantaget skapar detta en osäkerhet om bolaget och påverkar sannolikt börskursen negativt.

Bolagets VD har en betydande aktiepost (drygt 60 000 aktier enligt bokslut 2020) och övriga i ledningsgruppen har ej negligerbara innehav. Styrelseordföranden, som har haft tunga uppdrag inom IKEA, äger nästan 900 000 aktier enligt bokslutet 2020. Som vanligt uppskattar vi att ledande beslutsfattare har betydande ägarintressen.

Vi sätter upp Eolus på listan över köpkandidater och på denna lista finns redan bl a MIPS, Essity och AcadeMedia. Beroende på det högst osäkra läget i världsekonomin avvaktar vi dock med köp. Notera att vi inte ger några som helst råd beträffande köp eller försäljning av aktier.

Inflation, skuldsättning och penningmängd

Och nu till en helt annan sak. Vi är ju rätt insnöade på inflation, skuldsättning och penningmängd och det är flera av våra läsare också. Fredrik Bergström skickar en länk som på ett mycket pedagogiskt sätt beskriver USA:a skuldsättning över tiden:

Vi känner ett rätt stort obehag inför vart den ökade skuldsättningen och den ökade penningmängden tar oss. Jeremy Powell, FED-chefen, har nu när han har nominerats för omval börjat svänga från sin duvaktiga hållning till att bli mer hökaktig. FED:s köp av obligationer dvs ”tryckning av pengar” kommer att upphöra i mars i år och därefter planeras tre räntehöjningar före årskriftet om totalt 0,75 %. Men frågan är om detta räcker.

Inflationen i USA ligger just nu på 6,8 % och med spänning inväntar vi nästa inflationsrapport som kommer på onsdag kl 14. Räkna med att börserna är nervösa. I det fall inflationen envisas med att var mer än 5 % under de närmaste månaderna då kommer det nog fler åtgärder från FED:s sida som siktar på att dämpa inflationen. Målsättningen är ju att långsiktigt ligga på en inflation om 2 %.

Årets räntehöjningar kanske dubbleras från planerade 0,75 % till 1,5 %. Sannolikt kommer man dessutom att inte ersätta obligationer som löper ut och kanske t o m börja sälja obligationer. FED:s innehav av obligationer kommer då att minska dvs man kommer att ”makulera pengar”. Raketbränslet som har drivit världens börser kommer därmed att sluta öka och istället minska.

Europas Centralbank och Sveriges Riksbank tycks inte oroa sig och vi får se hur länge de fortsätter sin törnrosasömn.

2022-01-09 Krönika 22:2

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.