Våra 20 favoriter 

Våra 20 favoriter 

Vi envisas med att tro på en förestående börsnedgång och under tiden har vi nu analyserat 20 bolag som vi skulle kunna tänka oss att investera i när nedgången är fullbordad. Vi räknar med att efter nedgången så kommer vi att bjudas på en historisk möjlighet. Dock har vi redan tjuvstartat och köpt in oss i några bolag. 

I vårt urval av bolag har vi koncentrerat oss på två typer av bolag. Dels väletablerade företag med starka marknadserbjudanden och som under många år har levererat goda resultat. Dels företag som är relativt nystartade, som har visat att det finns en marknad för deras erbjudanden och som vi bedömer har en stor potential. Den senare kategorin har vi kallar rookies men har nu lämnat den beteckningen och kallar alla favoriter. 

Gemensamt för alla bolagen är att de exponerar sig för globala trender och att de medverkar till att rita om kartan. Främst tänker vi på klimatförändringen, digitaliseringen och/eller den förändrade demografin men även på andra pågående förändringar i vår omvärld exempelvis satsningar på försvaret och strukturella förändringar inom offentlig verksamhet. Försvarsindustrin tror vi kommer att driva ekonomin under de närmaste åren eftersom det nu alltmer står klart att Europas försvar är underdimensionerat.   

Nedan finner du en summarisk genomgång av alla bolagen. För varje bolag ger vi en kort kommentar och efter företagsnamnet anger vi (källa OMX och DI):  

  • Börskurs per 25-05-31 
  • Kursförändring i år utryckt i procent 
  • Börsvärde i miljarder kronor 
  • P/E-tal räknat som ovanstående kurs dividerad med nettovinsten per aktie enligt de fyra senast publicerade kvartalsrapporterna dvs Q2-Q4 2023 och Q1 2024 

Notera att vår metod för att beräkna P/E-tal stämmer överens med vad som anges i DI:s digitala utgåva och även i SvD:s papperstidning. Beräkningen bygger på resultatet under de senaste fyra kvartalen enligt ovan.  I DI:s papperstidning, i DN och i Aktiespararen tillämpas en annan beräkningsmetod som bygger på resultatet 2023. 

När man studerar P/E-talen för olika bolag bör man ha i åtanke vilken metod som används. Man bör dessutom inte okritiskt svälja siffrorna utan även försöka bedöma om det har förekommit några extraordinära transaktioner som exempelvis i fallet Essity nedan. 

Om du klickar på respektive företagsnamn nedan så kommer du till den krönika som innehåller en analys av bolaget. Vår ambition är att uppdatera alla analyser men det kommer att dröja en tid.  

AcadeMedia 

56 kr, +11 %, 6 mdr kr, 10 ggr 

Företaget går bra men plågas av sin låga värdering. Debatten kring friskolor i Sverige påverkar företaget negativt. Visserligen ökar verksamheten utomlands men det hjälper inte. Debaclet kring Akelius bud på bolaget har dessutom skadat förtroendet för huvudägaren (Mellby Gård) och därmed även för bolaget. Ledningen gör det ej heller lättare för sig när man begär kompensation för ökade kostnader inom kommunala skolor och räknar med att allmänheten ska förstå det. Företaget har ett stort förändringsarbete framför sig och när man har nått i mål så tror vi att kursen kan fördubblas. Under tiden skulle det inte förvåna om det kommer ett nytt uppköpsbud på bolaget. Vi avvaktar dock vidare utveckling. 

Alfa Laval 

485 kr, +20 %, 201 mdr kr, 31 ggr 

En svensk klassiker som är en av våra absoluta favoriter vars inriktning är nästan helt på globala trender; miljö, energieffektivisering och matproduktion. Ta bara exemplet med alla flerfamiljshus med fjärrvärme som håller på att byta ut sin gamla värmeväxlare mot nya mer effektiva. Vi kommer ihåg Alfa Laval som ett företag som alltid har levererat, både i låg- som i högkonjunktur. I den senaste delårsrapporten tuggar man på uppåt och pekar på ytterligare framgång under innevarande kvartal.  

Värderingen är i nivå med andra framgångsrika verkstadsföretag men förtjänar nog med tanke på den starka miljöorienteringen att jackas upp ett snäpp till. Handelsbanken kom i veckan med en mycket positiv analys, rekommenderade köp och satte riktkursen till 700 kronor inom tre år.  När börsnedgången är passerad är Alfa Laval ett av de första bolagen vi kommer att köpa in oss i.  

BioArctic 

243 kr, -9%, 21 mdr kr, neg P/E 

Vi tror att BioArctic kan bli något riktigt stort och då menar vi att kursen kan gå 1 000 %. Minst. Risken att det kan gå i andra riktningen ska dock inte negligeras. Företaget lanserar nu med sina samarbetspartners världens första medicin mot Alzheimers. Kursen är mycket volatil beroende bland annat på vilka nyheter som kablas ut.  

Redan under innevarande år ser vi flera tänkbara triggers; godkännande inom UK och EU och nya försäljningsframgångar i USA, Japan och Kina. Flera mycket intressanta utvecklingsprojekt är därtill på gång; självmedicinering, diagnos med hjälp av blodprov i stället för hjärnscanning och en antikropp mot Parkinsons plus en hel del annat i tidigt stadium. Vi tror så mycket på bolaget att trots vår rädsla för en allmän börsnedgång så har vi köpt in oss. 

BPC Instruments 

31 kr, -8 %, 0,3 mdr kr, 24 ggr 

Här har vi verkligen ett miljöföretag som med sina innovativa analysinstrument kontinuerligt mäter kvaliteten på biomassan i anläggningar för produktion av biogas. Instrumenten medger en effektiv styrning av produktionsprocessen. Innovationskraften är stor och breddning sker till andra applikationsområden. En särskild styrka är att VD:n är en helt dominerande ägare i bolaget och en tillika välrenommerad forskare i bioteknik vid Lunds universitet. Det första kvartalet i år ökade omsättningen med 24 % och nettoresultatet med 80 %. Lägg därtill att värderingen av företaget inte är särskilt utmanande.  

dLab 

2,45 kr, +24 %, 0,04 mdr kr, neg P/E 

Företaget har tagit fram tekniska lösningar vilket innebär att man övervakar elnäten i landet och därmed med stor sannolikhet kan förutse kommande strömavbrott. Underhållsarbetet kan därmed effektiviseras och kunderna kan tillförsäkras säkra elleveranser. Marknaden erbjuds nya innovativa lösningar som bland annat bygger på AI. Försäljningen ökade under det första kvartalet men vi oroas över företagets finansiering. Vi har försökt att få klarhet i företagets kassaflöden men har inte helt lyckats. Dock drar vi slutsatsen att företaget under innevarande år behöver ett kapitaltillskott och därmed är det inte läge för köp. 

Cellavision 

262 kr, +24 %, 6 mdr kr, 44 ggr 

Bolaget är en lundensisk framgångssaga som med det digitala mikroskopet erövrar världen. Konceptet utvecklas nu till att utöver analys av blod och kroppsvätskor även omfatta analys av benmärg. Efter en tillfällig svacka ökade omsättningen med 22 % i årets första kvartal och resultatet följde med uppåt. Efter ett till synes lyckosamt företagsförvärv av en leverantör av så kallade reagenser gör man en investering i Frankrike för att kunna öka produktionen av just reagenser.  

Bolaget är också ett exempel på att ett företag med skyhög värdering kan råka ut för en utförslöpa. Sedan toppen 2021 då bolaget värderades till mer än 100 gånger vinsten har kursen nu backat med nästan 50 % och värderingen minskat till 43 gånger. Vi tror att bolaget nu har en spännande tillväxtresa framför sig men värderingen är hög och därmed avvaktar vi. 

Essity 

270 kr, +8 %, 190 mdr kr, 10 ggr 

Efter avknoppningen från SCA 2017 har börskursen enbart stigit med 7 % och lämnat många investerare besvikna. Särskilt med tanke på att SCA under motsvarande period stigit med ca 150 %. Essity är stora inom bland annat toapapper, barnblöjor, mensskydd, inkontinensprodukter och sårvård. Inte minst de senare två områdena utgör en stor potential som företaget satsar stort på. Produkterna säljer i alla väder och i en lågkonjunktur får bolaget sannolikt också en extra skjuts med hjälp av sjunkande råvarukostnader.  

Värderingen kan förbrylla men den förklaras med att man nu har slutfört försäljningen av den kinesiska verksamheten. Den inbringade 19 miljarder kronor varav 9 miljarder var reavinst. Räknar man före denna reavinst så hamnar P/E-talet på ca 20 gånger vinsten. Samtidigt skapar den kraftigt förstärkta kassan nya möjligheter. Sedan en tid är vi delägare i Essity. Det har hittills inte varit någon lysande affär men vi tror mycket på företagets framtida potential. Handelsbanken har rekommenderat köp och har satt riktkursen till 410 kronor inom tre år.   

Freja 

8 kr, +19 %, 0,2 mdr kr, neg P/E 

En uppstickare som ger BankID en match och som har ambitionen att introducera e-legitimation i andra länder. De flesta länder utanför Norden och Baltikum är ganska underutvecklade inom området. I Sverige håller bolaget på att skapa sig en stark ställning och har redan till exempel Skatteverket, Valmyndigheten, Stadium, ATG, kommuner och många andra som sina kunder. Sannolikt kommer bolaget under året att nå breakeven och en trigger för kursen kan bli ett genombrott i exempelvis Tyskland. Vi överväger att köpa in oss. 

HMS 

454 kr, -9 %, 23 mdr kr, 42 ggr 

Företaget som har sitt säte i Halmstad är en stark aktör inom industriautomation världen över. I en fabrik finns det ofta ett stort antal maskiner, robotar och andra utrustningar som var och en har sin programvara med tillhörande protokoll. HMS erbjuder en protokollkonverterare som får alla enheter i en fabrik till att kommunicera med varandra.  

Företagets namn Hardware Meets Software, HMS, beskriver i en sentens vad man sysslar med. Den svaga industrikonjunkturen i Europa gjorde att omsättningen i årets först kvartal minskade och därmed även lönsamheten. Man har satt i gång ett omfattande omstruktureringsarbete samtidigt som man håller på att integrera ett stort företagsförvärv. Vi bedömer att ledningen har skäppan full med utmaningar och vi avvaktar fortsatt utveckling. 

Inhalation Sciences 

3,38 kr, -16%, 0,05 mdr kr, neg P/E 

Företaget har utvecklat en aerosolgenerator som finfördelar små partiklar i en gas. Man har dessutom skapat en artificiell lunga i vilken areosolens påverkan på lungan kan studeras. Aerosolen kan utgöra ett läkemedel mot astma eller KOL. Tidigare levererade företaget sin utrustning till kunderna inom främst läkemedelsindustrin men har nu alltmer övergått till att genomföra konsulttjänster med egen utrustning på uppdrag av sina kunder. Därmed har risktagandet minskat. Ett annat applikationsområde är arbetsmiljö som alstrar skadliga gaser. Vi avvaktar med spänning företagets framtida utveckling. 

Ja, detta var de tio första bolagen på 20-listan. De andra räknar vi med att ta upp om en vecka och de är Invisio, Mentice, Munters, Nibe, Sectra, Surgical Science, Storytel, Sweco, TOMRA och XVIVO Perfusion. 

I vanlig ordning lämnar vi inte några som helst råd beträffande köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument 

Noterat i veckan 

Amerikanska regeringen lånar för att finansiera sitt budgetunderskott och sin rekordstora statsskuld genom att kontinuerligt sälja statsobligationer till investerare världen över. Rent praktiskt går det till så att finansdepartementet nästan varje dag anordnar auktioner på statsobligationer. I onsdags hände det som vi återkommande har varnat för. Köparna låg lågt och försäljningen gick dåligt och först när säljaren dvs det amerikanska finansdepartementet höjde priset dvs räntan så lockade man fram köparna. Och aktiebörserna störtdök. Många drabbades av stora skälvan. 

Den allmänna optimismen gjorde dock att någon dag senare gick auktionerna alldeles utmärkt och i fredags rusade den amerikanska börsen. Happy go lucky. 

Onekligen associerar vi till vad som hände i Storbritannien 2022. Liz Truss föreslog kraftiga skattesänkningar och ökat budgetunderskott. Marknaden för brittiska statsobligationer höll på att braka samman och pundkursen föll kraftigt. Efter 45 dagar som premiärminister fick Liz Truss gå och Bank of England fick träda in och rädda världen från en finanskris genom att stödköpa obligationer. Fed-chefen betackar sig säkert för dylika räddningsaktioner. 

Vill du lämna en kommentar? Klicka här. 

24-06-02 Nr 22 

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.